Awards – Certificates

Best Aquaculture Practices

Best Aquaculture Practices

Global Aquaculture Alliance

Global Aquaculture Alliance

GLOBAL G.A.P

GLOBAL G.A.P

HACCP CODEX CAC

HACCP CODEX CAC

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Circle

Hội chợ nông nghiệp quốc tế

Hội chợ nông nghiệp quốc tế

Cúp rồng vàng

Cúp rồng vàng

Cúp vàng doanh nghiệp

Cúp vàng doanh nghiệp

Cúp vàng doanh nghiệp

Cúp vàng doanh nghiệp

Cúp vàng nông nghiệp

Cúp vàng nông nghiệp

Cúp vàng sản phẩm dịch vụ

Cúp vàng sản phẩm dịch vụ

Cúp vàng vì sự nghiệp xanh

Cúp vàng vì sự nghiệp xanh

Giải thưởng Asian Feed Miller

Giải thưởng Asian Feed Miller

Giải thưởng bạn nhà nông

Giải thưởng bạn nhà nông

Giải thưởng bông lúa vàng

Giải thưởng bông lúa vàng

Giải thưởng nhãn hiệu nổi tiếng

Giải thưởng nhãn hiệu nổi tiếng

Giải thưởng trâu vàng đất việt

Giải thưởng trâu vàng đất việt

Giải thưởng trâu vàng đất việt

Giải thưởng trâu vàng đất việt