GREENFEED ban hành chính sách phát triển bền vững

GREENFEED vừa cho ban hành Chính sách phát triển bền vững nhằm hướng tới mục tiêu “trở thành thương hiệu hàng đầu, hiệu quả, đáng tin cậy trên toàn chuỗi thực phẩm FEED-FARM-FOOD trong và ngoài nước cùng các ứng dụng công nghệ vượt trội”.

Theo đó, GREENFEED luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, cân bằng các giá trị xã hội, môi trường và kinh tế. Mục đích kinh doanh của GREENFEED không chỉ về giá trị kinh tế mà còn giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; cùng khách hàng, đối tác và các bên liên quan tạo lập nên những giá trị cho xã hội.

Chính sách Phát triển bền vững được ban hành để minh bạch hóa các cam kết về trường và xã hội. Chính sách này cùng với “Quy tắc ứng xử” và văn hóa GREENFEED sẽ là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Phát triển bền vững với những giá trị cốt lõi về Hiệu quả (Productivity) – Sáng tạo (Innovation) – Tin cậy (Trust) – Nhân văn (Humanity) và Trách nhiệm xã hội (Social Responsibility), GREENFEED cam kết:

  • Tuân thủ các quy định của Pháp luật nước sở tại về môi trường và xã hội, và theo đuổi các chuẩn mực quốc tế về phát triển bền vững;
  • Truyền thông các chính sách, mục tiêu, các tiêu chuẩn hoạt động về môi trường và xã hội đến tất cả nhân viên và các bên liên quan;
  • Ưu tiên lựa chọn giao dịch với các tổ chức, khách hàng, đối tác có cam kết và theo đuổi về phát triển bền vững.