Các chứng nhận & Giải thưởng

 

 

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004/Cor1: 2009

 

GLOBAL G.A.P HACCP