Các chứng nhận và giải thưởng

GreenFeed VietNam – HaNam Branch/ISO 9001:2015 GreenFeed VietNam – HaNam Branch/ISO 22000:2005

Vinh Long Hatchery (GAA, BAP) Vinh Long Hatchery Best Aquaculuter


 

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004/Cor1: 2009

 

GLOBAL G.A.P HACCP