Catfish SUPERWHITE

Code : SCG
Brand : Green Feed
Manufacturer : Nhà máy Miền Nam
Usage : Heo nái nuôi con
     
 
 

ĐẶC TÍNH SuperSyn Universal Full Synthetic ATF PREMIUM 100% Synthetic Automatic Transmission Fluid meets or exceeds the performance, protection and service requirements of virtually all Automatic Transmissions made worldwide Extended life service with heavy duty, severe service, anti-wear protection Year-round protection with superior high & low temperature performance Manufactured under stringent standards for composition and formulation Available in quarts and 5 quart bottles, 55 gallon drums and bulk. SuperSyn phổ tổng hợp ATF PREMIUM 100% tổng hợp chất lỏng truyền tự động đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu thực hiện, bảo vệ và dịch vụ của hầu như tất cả các Hộp số tự động thực hiện dịch vụ cuộc sống mở rộng trên toàn thế giới với nhiệm vụ nặng nề, nghiêm trọng dịch vụ, bảo vệ chống mài mòn bảo vệ quanh năm với cấp trên cao& nhiệt độ thấp hiệu suất Sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với thành phần và xây dựng trong lít và 5 lít chai, 55 gallon trống và số lượng lớn) CÔNG DỤNG SuperSyn Universal Full Synthetic ATF PREMIUM 100% Synthetic Automatic Transmission Fluid meets or exceeds the performance, protection and service requirements of virtually all Automatic Transmissions made worldwide Extended life service with heavy duty, severe service, anti-wear protection Year-round protection with superior high & low temperature performance Manufactured under stringent standards for composition and formulation Available in quarts and 5 quart bottles, 55 gallon drums and bulk.

 

Pangasius cùng loại

  • No product