Năng suất GF24 từ tháng 01/2014 lũy kế đến tháng 07/2017

Monday, 14/08/2017, 09:27 GMT+7

Tính đến tháng 07/2017, năng suất hậu bị GF24 tiếp tục ghi nhận tăng. Tổng sơ sinh/ổ: 12,22 - 13,28 con (tăng 1,20 con so với năm 2016); số cai sữa/ổ: 10,41 - 11,58 con (tăng 1,43 con so với năm 2016).


Written : admin